Huisregels

Gebruiks­voorwaarden

Voor de toegang tot- en het gebruik van deze website (www.frige.nl) van Elektro Groothandel Frigé, (statutaire naam: Technische Groothandel Frigé B.V.) gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Elektro Groothandel Frigé en haar activiteiten. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Elektro Groothandel Frigé kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Elektro Groothandel Frigé geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Auteursrecht e.a.

De website (www.frige.nl) is eigendom van Elektro Groothandel Frigé. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, de beelden en geluiden, behoren toe aan Elektro Groothandel Frigé of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Elektro Groothandel Frigé. De broncode van de website www.frige.nl, inclusief de database blijft te allen tijde eigendom van Elektro Groothandel Frigé en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elektro Groothandel Frigé worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elektro Groothandel Frigé worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogde gebruik van deze website.

Hyperlinks

Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is in beginsel toegestaan. Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan Elektro Groothandel Frigé worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op onze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Elektro Groothandel Frigé van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

Privacy

Elektro Groothandel Frigé respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie die door Elektro Groothandel Frigé tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door Elektro Groothandel Frigé aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van deze website. Alle verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon. Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van die persoonsgegevens, waaronder – doch niet uitsluitend – begrepen marketingdoeleinden. Indien u geen informatie meer van Elektro Groothandel Frigé wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door Elektro Groothandel Frigé een e-mail te sturen. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken gaat u er mee akkoord dat Elektro Groothandel Frigé niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet door Elektro Groothandel Frigé. Een en ander laat onverlet dat Elektro Groothandel Frigé in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van Elektro Groothandel Frigé.

Toegang

Elektro Groothandel Frigé behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

Wijziging van deze voorwaarden en bepalingen

Elektro Groothandel Frigé behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.

© 2020
Elektro Groothandel Frigé

k.v.k. nr. 14023940